Nartlar Ülkesi

Yazar: Onur Şahin

Sayfa Sayısı: 61

Basım Tarihi: 2015

Şimdiye kadar Kuzey Kafkasya Halkları üzerine birçok eser kaleme alınmış olsa da maalesef yeteri kadar tiyatro oyunu yazılmamıştır. Nart Destanlarını konu alan bir tiyatro eseri ise hiç yazılmamıştır. Elinizdeki çalışma bu anlamda bir ilktir.

Bu çalışma gerçekleştirilirken, ortak kültürümüzün ana kolonlarından olan Nart Destanları hassasiyetle incelenmiş; anlatılar özüne sadık kalınarak bir olaylar zinciri haline getirilmek suretiyle bu mitolojik oyun ortaya çıkartılmıştır. Eserdeki isimler, karakterler, mekanlar ve kültürel unsurlar Nart Mitolojisi’nin özgün dağarcığına aittir.

Bilindiği gibi Mitoloji, bir inanç sisteminden türetilen veya bir halkın folklorunda yer etmiş sözlü birikimin dilden dile, kulaktan kulağa sonraki nesillere aktarılmasıyla oluşmuş efsanevi anlatılardır. Mitolojilerde bir uygarlığa ait izler bulunabileceği gibi, dinsel geleneğe özgü inanç ve ritüellere de rastlamak mümkündür.

Mitoloji bir toplumun aynası gibidir. Mitolojisi olan toplumların özgün bir mitoloji macerası da vardır. Her toplumun mitolojisi farklı da olsa birbirine benzeyen unsurlar taşır.

Neden?

İşte bu sorunun cevabı araştırmacıları yoğun bir çalışmanın içinde tutmaktadır.

Mitolojiler genellikle çok tanrılı dönemleri, olağanüstü kahramanlıkları ve doğaüstü olayları konu alır. Mitolojilerde, ilkel toplum yapısından anaerkil toplum yapısına kadar insanlık tarihinin çeşitli gelişim aşamalarına dair izler bulmak mümkündür.

Dünya mitolojileri arasında önemli bir yeri olan Nart Mitolojisi de bize, Kuzey Kafkasya halklarının yüzyıllar önceki yaşam alanları, dini inanışları, toplumsal ilişkileri ve dünyayı algılayışları hakkında önemli ipuçları verir.

Yazar, Kuzey Kafkasya Halkları ile ilgili birçok özelliği günümüze aktaran Nart Mitolojisi’ni konu edinen bu çalışma ile kültürel birikimimin sonraki nesillere tiyatro dili ile aktarılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

30
Kafkas Gecesi düzenleniyor
Bursa Birleşik Kafkasya Derneği 23 Haziran 2023 Cuma günü 21.00'da Bursa Tayyare Kültür Merkezinde ''Kafkas Gecesi'' düzenliyor. Geceye Şinaho Betül Bilgin ve M