Anavatana Dönüş İçin Devlet Destek Programı

KAFFED Yurt dışında yaşayan yurttaşları Rusya Federasyonuna gönüllü olarak yeniden yerleştirme devlet destek programının detaylarını açıkladı.

Kafkas Dernekleri Federsyonu (KAFFED) Dünya Çerkes Birliğince gönderilen Yurt dışında yaşayan yurttaşları Rusya Federasyonuna gönüllü olarak yeniden yerleştirme devlet destek programının detayları hakkında yazılı açıklamada bulundu. KAFFED'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİNCE GÖNDERİLEN

YURT DIŞINDA YAŞAYAN YURTTAŞLARI RUSYA FEDERASYONUNA GÖNÜLLÜ OLARAK YENİDEN YERLEŞTİRME DEVLET DESTEK PROGRAMI 

Programdan Yararlanmak İsteyen Yurttaşlara 

Kitapçıkta verilen bilgiler, 

Devlet Programına katılmak isteyen yurttaşlara yöneliktir.  

2020 

Yurt dışında yaşayan yurttaşların Rusya Federasyonuna gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Rusya Federasyonunda 2006 yılından beri bir Devlet Programı yürütülmektedir. 

14 Eylül 2012 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2013'te süresiz hale gelen yurttaşların yeniden yerleştirilmesine ilişkin devlet programının yeni redaksiyonunu onaylayan bir kararnameyi imzaladı. 

Bu kararname hükümlerinde yurt dışında yaşayan yurttaşların ve aile üyelerinin yanı sıra Rusya Federasyonunda yasal bir şekilde sürekli veya geçici olarak ikamet etmekte olan yurttaşların geri dönme (repatriasyon[1]) hakkı belirtilmiştir. 

Böylece, geri dönüş, ilgili devlet programının hükümlerinde yer almaktadır. 

  

DEVLET PROGRAMINA KATILMAK İSTEYEN YURTTAŞIN (REPATRİANTIN) NELERİ BİLMESİ GEREKİYOR?

Devlet göç politikasının ana yönleri: 

- Yurt dışında yaşayan yurttaşların Rusya Federasyonuna gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesi ve göçmenlerin geri dönüşü için yardım etmek; 

- Yurt Dışında Yaşayan Yurttaşları Rusya Federasyonuna Gönüllü Olarak Yeniden Yerleştirme Devlet Destek Programını uygulamak; 

- Nitelikli uzmanların, ayrıca Rusya işgücü piyasasında talep gören diğer yabancı işçilerin yeniden yerleştirilmesine yardım etmek; 

- Girişimcilerin ve yatırımcıların Rusya Federasyonuna göç etmeleri için koşullar oluşturmak; 

- Yabancı uyrukluların aile birleşimi amacıyla Rusya Federasyonuna yeniden yerleştirilmesine yardım etmek; 

- Rusya işgücü piyasasında özel talep gören uzmanlıklara sahip gençlerin Rusya Federasyonuna göçünün teşvik edilmesine yardım etmek (Rusya mesleki eğitim kurumlarının mezunları arasından yabancı uyruklular dahil). 

YURTTAŞIN DEVLET PROGRAMINA KATILMASINA HAK VEREN STATÜ

 Yurtdışında yaşayan, yasal bir şekilde Rusya Federasyonunda sürekli veya geçici olarak ikamet eden veya Rusya Federasyonunda geçici sığınma hakkı bulunan yurttaşlar, Devlet Programına katılma hakkına sahiptir. 

Yurttaşlar kimlerdir? 

24 Mayıs 1999 tarihli 99-FZ sayılı Rusya Federasyonunun Yurt Dışındaki Yurttaşlarla İlgili Devlet Politikası Hakkında Federal Yasasının 1. Maddesi uyarınca bir ülkede doğan, orada ikamet etmekte olan veya ikamet eden ve ortak dil, tarih, kültürel miras, gelenek ve göreneklerin belirtilerine sahip olan kişiler, ayrıca bu kişilerle altsoy bağı bulunanlar yurttaş sayılır. 

Söz konusu Federal Yasa hükümlerine göre, aşağıdakiler yurttaştır: 

- Rusya Federasyonunun yurt dışında sürekli olarak ikamet eden vatandaşları; 

- Rusya Federasyonu hudutları dışında ikamet etmekte olan ve genellikle Rusya Federasyonu hudutlarında tarihsel olarak ikamet eden halklarla bağlantılı olan kişiler, ayrıca üst soy bağından olan akrabaları daha önce Rusya Federasyonu hudutlarında yaşayan, Rusya Federasyonu ile manevi, kültürel ve hukuki bir bağ lehine özgürce seçim yapan kişiler, şunlar da dahil: 

- SSCB vatandaşı olan, SSCB'ye üye olan ülkelerde ikamet eden, bu ülkelerin vatandaşlığını alan veya vatansız olan kişiler; 

- Rus devleti, Rusya Cumhuriyeti, RSFSС, SSCB ve Rusya Federasyonundan giden (göçmen olan) ve uygun vatandaşlık aidiyeti bulunan ve yabancı bir ülkenin vatandaşlığını alan veya vatansız olan kişiler. 

Rusya Federasyonu hudutları dışında yaşayan vatandaşlar, Rusya Federasyonu vatandaşlık aidiyetine göre yurttaş sayılır. Rusya Federasyonu vatandaşı olduklarını gösteren bir belge, onların yurttaşlık aidiyetini doğrulayan belge sayılır. 

Yukarıdaki diğer kişilerin yurttaşlık aidiyetinin tanınması, onların Rus dilini ve Rusya Federasyonu halklarının anadillerini korumaya, yurt dışında Rus kültürünü geliştirmeye, yurttaşların yaşadıkları ülke ve Rusya Federasyonu arasında dostça ilişkileri güçlendirmeye, yurttaşların derneklerinin desteklenmesine ve yurttaşların haklarının korunmasına yönelik ve sosyal veya mesleki faaliyetlerle desteklenen kendi kimliklerini belirleme eylemidir veya bu kişilerin Rusya Federasyonu ile manevi ve kültürel bağlar lehine özgür seçimine ilişkin diğer kanıtlar demektir. 

Yurttaşlar, yurttaşların derneklerine onların ana tüzükleri uyarınca üye olma ve yurttaşların derneklerine üye olduklarını doğrulayan belgeler (sertifikalar) alma hakkına sahiptir. 

Yurttaşlar, Devlet Programı tarafından belirlenen şartlara uygun olarak, hem yabancı ülkede (daimi ikamet ettikleri ülkede) hem de Rusya Federasyonu hudutlarında programa katılmak için başvuru yapabilirler. 

Devlet Programının potansiyel katılımcısı; Rus kültürü gelenekleriyle yetişmiş, Rus dilini bilen ve Rusya ile bağını koparmak istemeyen, 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip ve Devlet Programının belirlediği ilgili şartları karşılayan kişidir. 

Devlet Programı katılımcısının aile üyeleri aşağıdakilerdir: 

- Eşi; 

- Evlat edinilmiş veya velayet (vesayet) altında olanlar dahil çocukları; 

- Devlet Programı katılımcısının eşinin çocukları; 

- Devlet Programı katılımcısının ebeveynleri ve eşi, Devlet Programı katılımcısının ve eşinin kız ve erkek kardeşleri; 

- Evlat edilmiş ve velayet (vesayet) altında olanlar dahil Devlet Programı katılımcısının kız ve erkek kardeşlerinin çocukları ve onun eşi, büyükanneleri, büyükbabaları ve torunları. 

Devlet Programı katılımcısının eşi hariç olmak üzere, ailesinin yetişkin bir üyesi Devlet Programına kendi başına katılma hakkına sahiptir. 

Devlet Programına katılmak için yurttaş ve onun aile üyeleri Rusya Federasyonu hudutlarında geçici oturma izni alma şartlarını karşılamaları gerekiyor (böyle bir iznin alınması gerekiyorsa). 

Devlet Programına katılım için gerekli şartlara uygunluk, yurttaş tarafından sunulan ve onun kişiliğini karakterize eden belgeler ve diğer materyaller, ayrıca beceriler ve yetenekler temelinde belirlenir ve yurttaş ve onun aile üyelerinin Devlet Programına katılımına ilişkin sonraki çalışmaların yürütülmesinin temelini oluşturur. 

Yurttaşın kendisi veya aile üyeleri hakkında yanlış bilgi vermesi durumunda, yurttaşın Devlet Programına katılımı reddedilebilir. 


DEVLET PROGRAMI KATILIMCILARI VA ONLARIN AİLE ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Devlet Programına katılma kararı, yurttaşların kendi istekleriyle ve bilinçli bir şekilde ikamet yeri, çalışma yeri ve (veya) eğitim yeri seçimi ve Rusya Federasyonu hudutlarında potansiyel çalışma, eğitim, yaratıcılık ve diğer imkânlarının gerçekleştirilmesi temelinde verilir. 

Devlet Programına katılan yurttaşa, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen şekildeki üç yıl süreli bir belge verilir. 

Belgenin geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine yurttaş, Devlet Programı katılımcısı statüsünü ve belgede belirtilen aile üyeleri ise Devlet Programı katılımcısının aile üyeleri statüsünü kaybeder. 

Devlet Programı katılımcı belgesi; katılımcının hak ve yükümlülüklerini, onun aile üyelerinin hak ve yükümlülüklerini, ayrıca Rusya Federasyonu ve Devlet Programının uygulanmasına katılan Rusya Federasyonu bölgesinin seçili yerleşme bölgesi kategorisi için öngörülen garanti ve sosyal desteğin sunulmasına ilişkin yükümlülüklerini doğruluyor. 

Devlet Programı katılımcısı, Rusya Federasyonunun bölgesel yeniden yerleştirme programlarını onaylayan bölgelerindeki yerleşme bölgesini seçme hakkına sahiptir. 

Yerleşme bölgesi; Rusya Federasyonunun, yeniden yerleştirme projelerinin uygulanması çerçevesinde Devlet Programı katılımcılarının amaçlı olarak dahil edildiği bölgesi veya onun bir kısmıdır. 

Devlet Programı katılımcıları ve onların aile üyelerinin taşınabilecekleri iki yerleşme bölgesi kategorisi bulunmaktadır: öncelikli yerleşme bölgeleri ve öncelikli olmayan yerleşme bölgeleri. 

Öncelikli yerleşme bölgesi, Rusya Federasyonu için stratejik önem taşıyan yerleşme bölgesidir. Rusya Federasyonu bölgelerine "öncelikli yerleşme bölgesi" statüsünü verme düzeni, Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenir. 

Devlet Programı katılımcısı ve onunla birlikte daimi ikamet için Rusya Federasyonuna taşınmakta olan aile üyeleri, seçilen yerleşme bölgesine bağlı olarak aşağıdakiler dahil olmak üzere devlet garantileri ve sosyal destek alma hakkına sahiptir: 

- Konsolosluk harçları, vize alma ve geçici oturma izni başvurusunun kabulü, taşınma ve kişisel malların getirilmesi ile ilgili fiili masraflar dahil olmak üzere gelecekteki ikamet yerine taşınma masraflarının federal bütçeden karşılanması; 

- İkinci el ve Rusya Federasyonu hudutlarına girmeden önce satın alınan araçlar dahil olmak üzere, toplam değerine ilişkin sınırlama olmadan ve malın ağırlığına bakılmaksızın kişisel malların Rusya Federasyonunu getirilmesi; 

- Kişisel mallar (arabalar dahil) Rusya Federasyonuna getirildiğinde, Gümrük Birliği mevzuatı, özellikle Rusya Federasyonu Hükümeti, Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 18 Haziran 2010 tarihli Gümrük Birliği Sınırlarından Gerçek Kişiler Tarafından Kişisel Kullanım İçin Malların Taşınması ve Onların Geçirilmesi İçin Gümrük İşlemlerinin Yapılması Düzeni Hakkında Anlaşma uyarıca gümrük resmi, vergi ve harçların ödenmesinden muaf tutulmak. Bu imtiyaz, kişinin daimi ikamet için Rusya'ya geldiği tarihten itibaren 18 ay içinde bir defa verilir; 

- Rusya Federasyonu hudutlarında göçmenlerin yasal statüsünü belirleyen belgelerin düzenlenmesi için ödenecek harç masraflarının federal bütçe tarafından karşılanması (geçici oturma izni ve oturma izni almak; Rusya Federasyonu vatandaşlığına ilişkin başvuruları değerlendirmek ve ilgili belgeleri düzenlemek; Rusya Federasyonu vatandaşı pasaportu almak için); 

- Rusya Federasyonu vatandaşlığını alma gününe kadar çalışma, girişimcilik ve Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından yasaklanmayan diğer faaliyetlerden elde edilen gelirin bulunmaması durumunda, federal bütçeden aylık ödenek almak (ancak altı aydan fazla olmamak kaydıyla). 

Ödenek miktarı, Rusya Federasyonunun ilgili bölgesinde belirlenen asgari geçim indirimi dikkate alınarak belirlenir. 

Ödenek, Devlet Programı katılımcısının 18 yaşını doldurmamış aile üyelerine, Rusya Federasyonu mevzuatı uyarınca emekli maaşı alma hakkına sahip Devlet Programı katılımcısı ve onun aile üyelerine veya ödenek almak için sahte veya hileli belgeler sunanlara veya kendileri hakkında bilerek yanlış veya gerçek dışı bilgiler verenlere ödenmez; 

- Yerleşim ödeneği. 

Yerleşim ödeneği hakkı, yurttaşlara onlar tarafından seçilen herhangi bir yerleşme bölgesi (ya öncelikli yerleşme bölgesi ya da öncelikli olmayan yerleşme bölgesi) için verilir, ancak ödeneğin miktarı farklılaştırılmıştır. 

Öncelikli yerleşme bölgelerinde yerleşim ödeneği iki aşamada ödenir: geldikten ve kalış yerinde veya ikamet yerinde kayıt olduktan hemen sonra, ayrıca kalış yerindeki kayıt tarihinden veya ilgili kategorideki bölgede ikamet yerinde kayıt tarihinden itibaren 18 ay sonra. 

Yerleşim ödeneği, Rusya Federasyonundaki öncelikli bölgeye yerleşmekte olan Devlet Programı katılımcısı ve (veya) aile üyelerine aşağıdaki tutarda ödenir: 

- Devlet Programı katılımcısına: ödemelerin ilk aşamasında 150 ruble ve ikinci aşamasında 90 bin ruble; 

- Devlet Programı katılımcısının ailesinin her üyesine: ödemelerin ilk aşamasında 70 bin ruble ve ikinci aşamasında 50 bin ruble. 

Yerleşim ödeneği, öncelikli yerleşme bölgesinde yasal bir şekilde geçici olarak ikamet eden Devlet Programı katılımcısı ve (onun) aile üyelerine aşağıdaki tutarda ödenir: 

- Devlet Programı katılımcısına: ödemelerin ilk aşamasında 50 ruble ve ikinci aşamasında 30 bin ruble; 

- Devlet Programı katılımcısının ailesinin her üyesine: ödemelerin ilk aşamasında 25 bin ruble ve ikinci aşamasında 15 bin ruble. 

Rusya Federasyonunun Devlet Programına katılan ve öncelikli yerleşme bölgesi kategorisine girmeyen bölgelerde yerleşim ödeneği olarak Devlet Programı katılımcısına bir seferde 20 bin ruble, Devlet Programı katılımcısının ailesinin her üyesine 10 bin ruble ödenir. 

Rusya Federasyonunda geçici sığınma almış olan ve Devlet Programı çerçevesinde daimi ikamet için öncelikli yerleşme bölgesini seçen Devlet Programı katılımcıları ve (veya) onların aile üyelerine aşağıdaki tutarlarda ödenek ödenir: 

- Devlet Programı katılımcısına ödemelerin ilk aşamasında 150 bin ruble ve ikinci aşamasında 90 bin ruble; 

- Devlet Programı katılımcısının ailesinin her üyesine: ödemelerin ilk aşamasında 70 bin ruble ve ikinci aşamasında 50 bin ruble. 

Rusya Federasyonunda geçici sığınma alan ve Devlet Programına katılan ve (veya) onların Devlet Programına katılmadan önce Rusya Federasyonunda geçici oturma izni veya oturma izni alan aile üyeleri için yerleşim ödeneği aşağıdaki şekilde ödenir: 

- Devlet Programı katılımcısı ve (veya) onun, bölgesi tamamen veya kısmen öncelikli bölgeye girmeyen Rusya Federasyonu bölgesinde yasal bir şekilde geçici veya sürekli olarak ikamet eden ve Devlet Programı çerçevesinde Rusya Federasyonunun öncelikli yerleşme bölgesine taşınmakta olan aile üyelerine: eğer Devlet Programının katılımcısı olmuşsa, ödemelerin ilk aşamasında 150 ruble ve ikinci aşamasında 90 bin ruble; eğer Devlet Programı katılımcısının aile üyesi ise, ödemelerin ilk aşamasında 70 bin ruble ve ikinci aşamasında 50 bin ruble; 

- Devlet Programı katılımcısına ve (veya) onun, bölgesi tamamen veya kısmen öncelikli bölgeye giren Rusya Federasyonu bölgesinde yasal bir şekilde geçici veya sürekli olarak ikamet eden aile üyelerine: ödemelerin ilk aşamasında 50 bin ruble ve ikinci aşamasında 30 bin ruble; Devlet Programı katılımcısının aile üyelerine: ödemelerin birinci aşamasında 25 bin ruble ve ikinci aşamasında 15 bin ruble.     

Rusya Federasyonunda geçici sığınma alan ve Devlet Programına katılan kişiler ve (veya) onların Devlet Programına katılım çerçevesinde daimi ikamet için bölgesi tamamen veya kısmen öncelikli bölgeye giren Rusya Federasyonu bölgesini seçen aile üyelerine: Devlet Programı katılımcısına 20 bin ruble ve Devlet Katılımcısının aile üyesine 10 bin ruble.   

Belirtilen tutarlardaki yerleşim ödenekleri, 1 Ocak 2013’ten sonra Devlet Programı katılımcı belgesini alan yurttaşlar ve (veya) onların aile üyelerine ödenir. 

Dikkat! 

Belirtilen tüm devlet garantileri, yurttaşlara Devlet Programı katılımcı belgesinin süresi sona ermesinden önce verilecektir. 

Devlet Programının katılımcısı ve onun yabancı ülke vatandaşı veya vatansız olan aile üyeleri aşağıdaki haklara da sahiptir: 

- Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanan kontenjanı dikkate almadan geçici ikamet izni almak, oturma izni almak ve Rusya Federasyonu vatandaşlığını kolaylaştırılmış yolla kazanmak; 

- Rusya Federasyonunda çalışma izni almadan çalışmak; 

- Çalışan gerçek kişilerden alınan gelir vergisini Rusya Federasyonu hudutlarında istihdamının ilk gününden itibaren imtiyazlı %13 oranında ödemek. Ayrıca bu kategorideki kişiler, ikamet yerinde kayıt için ödenecek harçlardan muaftırlar. 

Diğer devlet garantileri, sosyal destek, Devlet Programı katılımcısının istihdamı, kendisine ve aile fertlerine gerekli konutun sağlanması, bölgesel yeniden yerleştirme programları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

DEVLET PROGRAMI KATILIMCI BELGESİNİ ALMA DÜZENİ 

Devlet Programı katılımcı belgesi, hem Rusya Federasyonu dışında hem de Rusya hudutlarında alınabilir. 

Yurt dışında yaşayan yurttaşlar, Devlet Programına katılım belgesini almak için daimi ikamet ettikleri ülkedeki yetkili yurt dışı kuruluşlarına başvururlar. 

Devlet Programı çerçevesinde Rusya Federasyonuna taşınmak isteyen yurttaşlar ile çalışan yetkili yurt dışı kurumları aşağıdakilerdir: 

- Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının yurt dışında temsilcilikleri (temsilcileri); 

- Rusya Federasyonunun yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonları (yurt dışındaki Rusya büyükelçiliklerinin konsolosluk bölümleri) ve huzurlarında Devlet Programının uygulanması için geçici grupların oluşturulabileceği ve çalıştırılabileceği Rusya Federasyonunun yabancı ülkelerdeki konsoloslukları. 

Rusya Federasyonu hudutlarında yasal bir şekilde sürekli veya geçici olarak ikamet eden veya Rusya Federasyonunda geçici sığınma hakkı bulunan yurttaşlarla ilgili olarak kayıt işlemleri, Devlet Programının içeriğinin ve bu program çerçevesinde sağlanan fırsatların derinlemesine açıklanması, onları Devlet Programı katılımcıları olarak kayıt için hazırlama, Devlet Programı katılımcı belgesinin düzenlenmesi ve verilmesi, ayrıca diğer gerekli önlemler Rusya İçişleri Bakanlığının Devlet Programının uygulanmasına katılan Rusya Federasyonu bölgesindeki bölgesel organı tarafından yürütülmektedir. 

 

DEVLET PROGRAMI KATILIMCISI OLARAK KAYIT İÇİN HAZIRLIK

Yurt dışında yaşayan yurttaş, Devlet Programı çerçevesinde ve şartlarında Rusya Federasyonuna gönüllü yerleşmeye kararı verirse, ikamet ettiği ülkedeki Devlet Programının uygulanmasından sorumlu yetkili yurt dışı kurumuyla şahsen iletişime geçmeli ve Devlet Programına katılmak için onaylanan forma göre başvuruda bulunmalıdır. 

Devlet Programına katılmak için başvururken, yurt dışında yaşayan yurttaş aşağıdakileri takdim eder: başvuruda yer alan kendisinin ve aile üyelerinin kimliğini doğrulayan belgelerin kopyaları (bu tür belgelerin asıllarının ibrazı ile); yurt dışında yaşayan yurttaşın ve başvuruya dahil olan aile üyelerinin medeni durumuna ilişkin belgelerin kopyaları (bu tür belgelerin asıllarının ibrazı ile); eğitim, mesleki eğitim, iş deneyimi, akademik unvan ve derece ile ilgili belgelerin kopyaları, ayrıca yurt dışında yaşayan yurttaşın ve aile üyelerinin kişiliğini, mesleki becerilerini ve yeteneklerini (bu tür belgeler mevcutsa) karakterize eden bilgiler. 

Rusya Federasyonunda yaşayan yurttaş, Devlet Programına katılmak için başvururken, yukarıdaki belgelerin kopyalarını, ayrıca Rusya Federasyonu hudutlarında daimi veya geçici ikamet hakkını doğrulayan belgelerin kopyalarını Rusya İçişleri Bakanlığının ilgili bölgesel organına sunar. Ayrıca Rusya Federasyonunda yaşayan yurttaş, başvuru sahibinin yüzün önden ve başlıksız net göründüğü siyah beyaz veya renkli 35x45 mm 2 fotoğrafını ve aşağıdaki belgelerin asıllarını sunar: 

- Rusya Federasyonu hudutlarında daimi veya geçici ikamet hakkını onaylayan belge (yani geçici oturma izni veya oturma izni); 

- Kimlik; 

- Medeni hal belgesi. 

Devlet Programına katılım başvurusunda bulunurken, yabancı bir dilde hazırlanmış belgelerin kopyalarının Rusçaya çevrilerek sunulması gerektiği unutulmamalıdır. Çevirinin doğruluğu ve çevirmenin imzasının gerçekliği noter tasdikli olmalıdır. Uluslararası anlaşmalarda aksi belirtilmedikçe, kopyaları verilen yabancı devletlerin hudutlarında düzenlenen belgeler tasdiklenmiş olmalıdır. 

Devlet Programı katılım başvurusu alındıktan sonra aşağıdakilerin onayı alınır: 

- Rusya Federasyonunun bölgesel yeniden yerleştirme programının uygulanmasından sorumlu yetkili bölge yürütme organı (yurttaşın adaylığının bölgesel yeniden yerleştirme programının koşullarına uygunluğu konusunda); 

- Yetkili Rus devlet organları (yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonu hudutlarına girişini engelleyen koşulların bulunup bulunmaması veya Rusya Federasyonunda geçici oturma izni veya oturma iznini iptal etme gerekçesinin bulunup bulunmaması konusunda). 

Başvurunun ilgili bölgesel programa katılan devlet organlarında değerlendirilmesinin sonuçları dikkate alınarak, Rusya İçişleri Bakanlığının bölgesel organları tarafından yurttaşa Devlet Programı katılımcı belgesini verme veya vermeyi reddetme kararı verilir. Başvuru sahibine alınan karar bildirilir. 

Dikkat! 

Yabancı uyruklu vatandaş, Devlet Programı katılım belgesini alması sonucunda geçici olarak ikamet etmesine izin verilen Rusya Federasyonu bölgesi dışındaki ikamet yerine taşınırsa veya Devlet Programı katılım belgesine aile üyeleri hakkında bilgi girilirse, yurttaş, ikamet yerinin değiştiğine ilişkin başvuruyla İçişleri Bakanlığının bölgesel organına müracaat etmeli. 

İkamet yerinin değiştiğine ilişkin başvuru, hem geçici ikamet yerinde hem de yeni ikamet yerinde verilebilir. 

Bu başvuru isteğe bağlı bir biçimde yazılır. Başvuruya ikamet yerini değiştirmek için gerekçelerin bulunduğunu doğrulayan belgeler veya onların onaylı kopyaları eklenmelidir. 

İkamet yeri değişikliği ile ilgili başvuru, yabancı uyruklu vatandaş tarafından verilen tarihten itibaren 1 ayı geçmeyen süre içinde değerlendirilir. 

İkamet yerini değiştirme kararı, yabancı uyruklu vatandaşın başvurusu üzerine, Rusya İçişleri Bakanlığının bölgesel organı başkanı (müdürü) veya yardımcısının veya kendisine verilen yetkiler dahilinde Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organının yapısal birimi başkanının kararı şeklinde resmileştirilir. 

Rusya İçişleri Bakanlığının bölgesel organı, karar hakkında yabancı uyruklu vatandaşa bildirim gönderir. 

Belge şeklinde geçici ikamet iznine sahip vatansızların ikamet yerini değiştirmesi durumunda, yeni ikamet yerindeki Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organı tarafından Rusya Federal Göç İdaresinin 22 Nisan 2013 tarihli 2014 no'lu Federal Göç İdaresi Tarafından Rusya Federasyonunda Yabancı Uyruklu Vatandaşlara ve Vatansızlara Geçici İkamet İzninin Verilmesine İlişkin Kararıyla onaylanan İdari Yönetmelik uyarınca yeni belge düzenlenir ve verilir. 

Düzenlenen belgenin “karar numarası”, “iznin verilişine ilişkin karar tarihi” ve “izni veren makamın adı” kısımlarına izin verilmesiyle ilgili ilk karar hakkında bilgiler girilir. Yeni verilen iznin geçerlilik süresi, daha önce vatansız kişiye verilen geçici ikamet izninin geçerlilik süresine uymalıdır. 


DEVLET PROGRAMI KATILIMICISI VE AİLE ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI 

Devlet Programı katılımcı belgesinin verilmesi, verilmesinin reddedilmesi, ayrıca iptal edilmesine ilişkin karar, Rusya Federasyonunun ilgili bölgesel yerleştirme programının uygulandığı bölgesinde bulunan Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organları tarafından, ilgili bölgesel yeniden yerleştirme programının uygulanmasından sorumlu olan Rusya Federasyonu bölgesinin yetkili yürütme organının kararı dikkate alınarak alınır. 

Aşağıdaki durumlarda Devlet Programı katılımcı belgesi verilmez, daha önce verilen Devlet Programı katılımcı belgesi iptal edilir ve Devlet Programı katılımcısının Devlet Programın katılım başvurusunda belirttiği aile üyelerinin statüsü kaybedilir, eğer yurttaş (ailesi üyesi): 

- Rusya Federasyonu anayasal düzeninin zorla değiştirilmesini savunuyorsa, diğer eylemleriyle Rusya Federasyonunun veya Rusya Federasyonu vatandaşlarının güvenliğine tehdit oluşturuyorsa; 

- Terör (aşırıcılık) eylemlerini planlar ve finanse ederse, bu tür eylemlerin gerçekleşmesine yardımcı olursa, ayrıca diğer eylemlerle terör (aşırıcılık) faaliyetlerini desteklerse; 

- Devlet Programına katılım başvurusunda bulunma gününden önceki beş yıl içinde, hakkında Rusya Federasyonundan idari sınır dışı veya sınır dışı kararı verilmişse; 

- Sahte veya gerçekdışı belgeler sunar veya kendisi hakkında bilerek yanlış bilgi verirse; 

- Ağır veya tekrarı tehlikeli olarak kabul edilen suçtan dolay Rusya Federasyonu mahkemesinin yürürlüğe giren kararıyla hüküm giymişse; 

- Rusya Federasyonu hudutlarında veya dışında federal yasalarda ağır veya aşırı ağır olarak tanımlanan suçlardan dolayı infazı tamamlanmayan veya kaldırılmayan mahkumiyeti bulunuyorsa; 

- Rusya Federasyonundaki yabancı uyruklu vatandaşların kalış rejiminin (ikamet) sağlanması açısından Rusya Federasyonu mevzuatını ihlal ettiğinden dolayı bir yıl içinde hakkında defalarca (iki veya daha fazla kez) idari ceza kesildiyse veya narkotik ilaçların, psikotropik maddelerin ve bunların öncüllerinin, narkotik ilaç veya psikotropik madde içeren bitkilerin veya bunların öncüllerinin, ayrıca onların narkotik ilaç veya psikotrop madde veya onların öncüllerini içeren kısımlarının yasadışı dolaşımı ile ilgili idari bir suç işlemişse; 

- Yabancı bir ülkede daimi ikamet etmek için Rusya Federasyonundan ayrıldıysa; 

- Devlet Programı kapsamında yerleştirilmek için seçtiği Rusya federasyonu bölgesine geldikten ve bölgesel yeniden yerleştirme programının uygulandığı Rusya Federasyonu bölgesinde Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organında kayıt yaptırdıktan sonra altı aydan fazla süreyle Rusya Federasyonu dışında kalırsa. 

Yukarıda sıralanan durumların dışında aşağıdakiler konusunda belirlenen düzene göre karar verilmesi durumunda Devlet Programı katılımcı belgesi verilmez, daha önce verilen Devlet Programı katılımcı belgesi iptal edilir ve Devlet Programı katılımcısının Devlet Programı katılım başvurusunda belirttiği aile üyelerinin statüsü kaybedilir: 

- Yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonuna gelmesinin (kalmasının) istenmemesi; 

- Yabancı uyruklu vatandaş hakkında idari sınır dışı kararı; 

- Yabancı uyruklu vatandaşın Rusya Federasyonunu girmesine izin verilmemesi; 

- Yurttaşın yeniden yerleştirilmek için seçtiği Rusya Federasyonu bölgesinin bölgesel yeniden yerleştirme programı şartlarını karşılamaması. 

  DEVLET PROGRAMI KATILIMCI BELGESİNİN ALINMASI 

Devlet Programı katılımcı belgesini vermeyi reddetme gerekçesinin bulunmaması durumunda, Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organı, Devlet Programı katılımcı belgesini verme kararı alır ve yurttaş, Devlet Programı katılımcı belgesini almaya davet edilir. Bu durumda belge, yurttaşın Devlet Programına katılmak için başvurduğu ve ekindeki belgeleri sunduğu tarihten itibaren 60 günü geçmeyen süre içinde düzenlenir ve verilir. 

Belge, Devlet Programının uygulanması için yurt dışında yetkili olan organın başkanı (eğer belge Rusya Federasyonu dışında düzenlenirse) veya Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organı başkanı veya yardımcısı tarafından (Devlet Programı katılımcı belgesinin Rusya Federasyonunda düzenlenmesi durumunda) imzalanır. Belge, Devlet Programı katılımcısına, Devlet Programının uygulanması için yurt dışında yetkili olan organı veya Devlet Programı uygulamasına katılan Rusya Federasyonu bölgesindeki Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organını bizzat ziyaret ettiği sırada takdim edilir. 

Devlet Programı katılımcı belgesi Rusya dışında verilirken, yabancı uyruklu vatandaşa (vatansız kişiye) Rusya Federasyonunun yabancı uyruklu vatandaşların Rusya Federasyonundaki yasal statüsü ve Rusya Federasyonuna giriş ve çıkış prosedürüne ilişkin mevzuatının temel şartları açıklanır. 

Gerekirse, Devlet Programı katılımcısı ve aile üyeleri için vize dahil (gerekirse) olmak üzere Rusya Federasyonuna taşınmak için belgeler düzenlenir. 

Dikkat! 

Devlet Programı Katılımcı Belgesi, düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Yurttaş, belgenin sona ermesinden sonra Devlet Programı katılımcısı statüsünü ve belgede belirtilen aile üyeleri Devlet Programı katılımcısının aile üyeleri statüsünü kaybeder. 

Devlet Programı katılımcısı ve aile üyelerinin Devlet Programı tarafından belirlenen haklardan engelsiz bir şekilde yararlanmaları için yurttaşlara Rusya Federasyonuna en kısa sürede giriş yapmaları tavsiye edilir. 

Aynı zamanda Rusya'da geçici ikamet izni veya oturma izni verilmesi ile Devlet Programı katılımcılarına ve aile üyelerine yapılan ödeme başvurularının değerlendirilmesine ilişkin sorunlar, ayrıca Rus vatandaşlığına kabul ile ilgili konular ilgili düzenleyici yasal düzenlemelerle belirlenen süreler içinde gerçekleştirileceği dikkate alınmalı. 

  RUSYA FEDARASYONUNA TAŞINMA 

Devlet programı katılımcısına ve aile üyelerine Devlet Programı katılımcı belgesi ve gerekirse vize düzenlenir. 

Rusya Federasyonu, Devlet Programı katılımcıları ve aile üyelerinin konsolosluk harçları, vize alma ve geçici oturma izni başvurusunun kabulü, taşınma ve kişisel malların getirilmesi ile ilgili fiili masraflar dahil olmak üzere gelecekteki ikamet yerine taşınma masraflarını tazmin eder. 

Tazminatın ödenmesi, fiili belgelenmiş harcamalara göre Rusya İçişleri Bakanlığının bölgesel organları tarafından federal bütçeden ve yurttaşların Devlet Programı katılımcısı olarak veya Devlet Programı katılımcısının aile üyelerinin seçtiği Rusya Federasyonu bölgesindeki Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organında kayıt yaptırdıktan sonra yapılır. 

Devlet Programı katılımcısı ikinci el ve Rusya Federasyonu hudutlarına girmeden önce satın alınan araçlar dahil olmak üzere, toplam değerine ilişkin sınırlama olmadan ve malın ağırlığına bakılmaksızın kişisel mallarını Rusya Federasyonunu getirme hakkına sahiptir. 

Gümrük Birliği çerçevesinde imzalanan uluslararası sözleşmeler, özellikle Rusya Federasyonu Hükümeti, Belarus Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 18 Haziran 2010 tarihli Gümrük Birliği Sınırlarından Gerçek Kişiler Tarafından Kişisel Kullanım İçin Malların Taşınması ve Onların Geçirilmesi İçin Gümrük İşlemlerinin Yapılması Düzeni Hakkında Anlaşma uyarıca Devlet Programı katılımcısı ve aile üyeleri Rusya Federasyonunu kişisel mallarını (arabalar dahil) getirirken gümrük resmi, vergi ve harçların ödenmesinden muaf tutulacaklar. Bu imtiyaz, kişinin daimi ikamet için Rusya'ya geldiği tarihten itibaren 18 ay içinde bir defa verilir 


YERLEŞTİRİLME BÖLGELERİNDEKİ ÇALIŞMALAR 

Rusya Federasyonunun bölgeleri, yeniden yerleştirme bölgesinde Devlet Programı katılımcıları ve aile üyelerine yönelik çalışmaların düzenlenmesini öngören bölgesel yeniden yerleştirme programlarını geliştirir. 

Rusya Federasyonu bölgesi yürütme organının yetkili kuruluşu, bölgesel yeniden yerleştirme programına dahil edilen faaliyetlere uygun olarak Devlet Programı katılımcıları ve aile üyelerinin kabulü ve yerleştirilmesine yönelik çalışmaları organize eder, göçmenlerin adaptasyonunu ve entegrasyonuna yardımda bulunur. 

Devlet Programı ve programa katılım koşulları hakkında daha detaylı bilgi edinmeye ilişkin sorular için ikamet ettiğiniz ülkede bulunan temsilciliklere ve Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcilerine, Rusya Federasyonu geçici grupları ve konsolosluklarına, ayrıca Rusya İçişleri Bakanlığının bölgesel organlarına müracaat edebilirsiniz. 

RUSYA FEDERASYONUNA YURTTAŞLARIN YERLEŞTİRİLMESİ PROGRAMINA KATILAN BÖLGELER 

  Halihazırda Rusya Federasyonunun aşağıdaki bölgelerinde Devlet Programı çerçevesinde ve koşulları altında yurttaşların gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesi mümkündür: 

- Merkez Federal Bölgesi: Voronej, Kaluga, Smolensk, Lipetsk, Tambov, Yaroslavl, Oryol, Tverskaya, Kostroma, Tula, Bryansk, Ryazan, Kursk oblastları;

- Volga Federal Bölgesi: Saratov, Orenburg, Samara, Penza, Nijniy Novgorod, Ulyanovsk oblastları, Çuvaşya ve Tataristan, Mordovya ve Mari El Cumhuriyetleri, Perm Krayı;

- Güney ve Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi: Volgograd, Rostov, Astrahan, Krasnodar oblastları, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Adige Cumhuriyeti, Stavropol Krayı, Dağıstan Cumhuriyeti, İnguşetya Cumhuriyeti, Çeçenistan Cumhuriyeti, Kuzey Osetya Alania Cumhuriyeti. 

- Kuzeybatı Federal Bölgesi: Kaliningrad, Leningrad, Pskov, Vologda, Arhangelsk, Murmansk, Novgorod oblastları, Karelia ve Nenets Özerk Bölgeleri; 

- Ural Federal Bölgesi: Çelyabinsk, Sverdlovsk, Kurgan, Tyumen oblastları, Yamalo-Nenets ve Hantı-Mansi Otonom Bölgeleri; 

- Sibirya Federal Bölgesi: Novosibirsk, Kemerovo, İrkutsk, Omsk oblastları, Zabaikalsk, Krasnoyarsk ve Altay Krayları, Hakasya ve Buryatya; 

- Uzak Doğu Federal Bölgesi: Amur, Magadan, Sahalin, Habarovsk oblastları, Primorsk ve Kamchatka Krayları, Yahudi Özerk Bölgesi. 

GEÇİCİ İKAMET İZNİ 

Devlet Programının yabancı ülke vatandaşı veya vatansız olan katılımcısı ve aile üyeleri, Rusya Federasyonu geçici ikamet iznini alabilmek için kendi ülkelerindeyken Rusya Federasyonu konsolosluğuna veya Rusya Federasyonuna geldikten sonra başvurma yapabilirler. 

Geçici ikamet izni almak için gerekli belgeler: 

- İki nüsha halinde geçici ikamet izni başvurusu; 

- Başvuru sahibinin yüzünün önden ve başlıksız net göründüğü siyah beyaz veya renkli 35x45 mm 2 fotoğrafı. 

Vatansızlar, 3 adet fotoğraf ibraz edecekler.  

Gözlük kullananan vatandaşların fotoğraf çektirirken renkli olmayan gözlük takmış olmaları gerekiyor.  

- Kişiliğini ve vatandaşlığını doğrulayan belge;  

- Yabancı ülke tarafından verilen ve kişinin vatandaşı olmadığı ülkede ikamet ettiğini doğrulayan ikamet izni veya diğer belge;  

- Başvuru sahibinin daimi ikamet ettiği ülkenin yetkili organı tarafından verilen ve başvuru sahibinin adli sicil kaydının bulunduğunu veya bulunmadığını doğrulayan belge (yurttaşın geçici oturma izni başvurusu yaptığı sırada bu tür belgelerin düzenlendiği tarih 3 ayı geçmemelidir);  

- Başvuru sahibi ve aile üyelerinin HIV hastası olmadığını doğrulayan belge; 

- Yabancı ülkenin yetkili organı tarafından verilen ve başvuru sahibinin (aile üyelerinin) uyuşturucu bağımlısı olmadığını ve başkaları için tehlike oluşturan bulaşıcı – Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanan listede yer alan – hastalıklardan hiçbiriyle hastalanmadığını doğrulayan belge. 

18 yaşın altındaki yabancı uyruklu vatandaş için geçici oturma izni almak için belirlenen formda iki nüsha olarak sunulan başvuru ile birlikte aşağıdaki belgeler de sunulur: 

- 2 fotoğraf (fotoğraflar için gereklilikler yukarıdakiyle aynıdır);

- Kimlik belgesi, başvuru ebeveynlerden biri (evlat edinen ebeveynler) tarafından yapılıyorsa, onun kimliği; 

 - Doğum belgesi veya veli veya vasinin yetkilerini doğrulayan belge; 

- 10-18 yaş arası çocuğun ikamet için Rusya'ya taşınmaya rıza gösterdiğini doğrulayan belge. Çocuğun belgedeki imzası, noter tarafından onaylanmalıdır; 

- 14 yaşına ulaşmış yabancı ülke vatandaşının sabıka kaydının olmadığını teyit eden ve daimi ikamet ettiği ülkenin yetkili organı tarafından verilen belge; 

- Yabancı uyruklu vatandaşın, vatandaşı olduğu ülkenin dışında ikamet ettiğini doğrulayan ve yabancı ülkenin yetkili organı tarafından verilen oturma izni veya başka bir belge; 

- Yabancı ülkenin yetkili kurumu veya Rusya'nın yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilen ve başvuru sahibinin uyuşturucu bağımlısı olmadığını ve listede belirtildiği üzere başkaları için tehlike oluşturan bulaşıcı hastalıklarının bulunmadığını, ayrıca HIV kaynaklı hastalıklarının olmadığını doğrulayan belge. 

Geçici oturma izni almak için, Rusya'ya vize gerektirmeyen bir şekilde gelen Devlet Programı katılımcısı olan yabancı uyruklu vatandaşın, öngörülen ikamet yerindeki Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organına aşağıdakileri ibraz etmesi gerekiyor: 

- Belirlenen forumda iki nüsha halinde başvuru; 

- Yukarıdaki şartlara uygun fotoğraflar; 

- Kimlik belgesi.  

Başvuru sahibi, başvuru yaptığı günden itibaren 30 gün içinde uyuşturucu bağımlısı olmadığını ve başkaları için tehlike oluşturan bulaşıcı – Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanan listede yer alan – hastalıklarla hastalanmadığını, ayrıcıa HIV kaynaklı hastalıklarının olmadığını doğrulayan belgeleri ibraz edecektir.  

Devlet Programı katılımcısı veya aile üyelerinin – Rusya hudutları dışında diplomatik misyonuna veya konsolosluğa – başvurusu üzerine, başvurunun Rusya İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü bölgesel organı tarafından alındığı tarihten itibaren 60 gün içinde geçici oturma izni verilir. Geçici oturma izninin verilmesi için 1600 ruble harç alınır. 

İKAMET İZNİ 

Devlet Programı katılımcısı olan yabancı uyruklu vatandaş ve onun 18 yaşını doldurmuş – 18 yaşını doldurmamış veya 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetinin olmadığına veya fiil ehliyetinin sınırlı olduğuna karar verilen çocukları da dahil olmak üzere – aile üyeleri ikamet izni alması için Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organına aşağıdakileri ibraz ediliyor: 

- Belirlenin formlarda iki nüsha halinde başvuru; 

- Yüzün önden ve başlıksız net göründüğü siyah beyaz veya renkli 35x45 mm 4 fotoğrafı. 

Gözlük kullanan vatandaşların fotoğraf çektirirken renkli olmayan gözlük takmış olmaları gerekiyor.  

- Kimlik belgesi; 

- Harcın ödendiğine ilişkin makbuz. 

Başvurunun değerlendirilme süresi, başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 2 ayı geçmez. İkamet izni alırken, yabancı ülke vatandaşı harcın (3.500 tutarında) ödendiğine ilişkin makbuz ibraz etmekle yükümlüdür. 

RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLIĞININ VERİLMESİ 

Devlet Programı katılımcısı, Rusya Federasyonu vatandaşlığına kabul edilirken, ikamet yerindeki Rusya İçişleri Bakanlığı bölgesel organına aşağıdaki belgeleri ibraz eder: 

- Belirlenen formda iki nüsha olarak başvuru; 

- Kimliği, vatandaşlığı veya vatandaşlığın olmadığını doğrulayan belgeler; 

- 3 adet fotoğraf 3x4; 

- Harcın ödendiğine ilişkin makbuz; 

- Geçici oturma izni veya ikamet izni, ikamet yerinde kayıt yapıldığına ilişkin işaret ile birlikte; 

- Devlet Programı katılımcı belgesi (aile üyeleri için: Devlet Programı katılımcı belgesinin kopyaları ve Devlet Programı katılımcıyla aile bağlarını doğrulayan belgeler); 

- Soyadında, adında veya baba adında bir değişiklik olması durumunda, soyadın, adın veya baba adının değişikliğini gösteren belge; 

- Başvuru sahibinin yabancı ülke vatandaşlığından vazgeçtiğini veya diğer vatandaşlıktan vazgeçme imkanının bulunmadığını ve bununla ilgili olarak Rusya Federasyonundaki yabancı ülke diplomatik misyonu veya konsolosluğundan alınan belge veya başvuru sahibinin bu diplomatik misyon veya konsolosluğa diğer vatandaşlıktan vazgeçme konusunda yaptığı, noter tasdikli imzasının bulunduğu başvurusu. 

Devlet Programı katılımcısı, Rusya Federasyonu hudutlarına kendisiyle (onlarla) birlikte gelen çocuğunu (çocuklarını) vatandaşlığa kabul başvurusuna dahil etmek isterse, ek olarak aşağıdaki belgeler ibraz edilir: 

- Çocuğun doğum belgesi ve (varsa) pasaportu; 

- Çocuğun Rusya Federasyonu hudutlarında ikamet ettiğini doğrulayan belge (çocuk için ikamet izni veya geçici ikamet izni, ebeveynlerden birinin veya tek ebeveynin çocukla ilgili bilgileri içeren ikamet izni veya geçici ikamet izni, yabancı uyruklu vatandaşın veya vatansız kişinin kalış yerine geldiğine ilişkin bildirim formunun ayrılabilir kısmının kopyası); 

- 14 ile 18 yaşları arasındaki çocuğun Rusya Federasyonu vatandaşlığını alması için rızası. Böyle bir muvafakat, herhangi bir biçimde verilir. Çocuğun imzasının gerçekliği, noter kaydı veya çocuğun huzurunda bir yetkilinin imzası ve yetkili kuruluşun mührü ile tasdik edilir. 

[1] Repatriasyon (İng. Repatriation) kelimesi, “ülkeye geri dönmek”, repatriant ise “ülkesine geri dönen kişi” anlamlarında kullanılmıştır"

Kaynak
https://kaffed.org/haberler/kafkasyadan/item/4212-anavatna-donus-icin-devlet-destek-programi.html
Yorumlar
Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.
Önerilen Haberler